HUMAN CAPITAL AS AN ASSET
Det är en kritiskt faktor att granska personal som tillgång och resurs.
Således påverkar de anställdas bidrag värdet av bolaget i positiv eller negativ riktning.
En inventering kan med fördel användas förebyggande inför en trade sale, carve-out, förvärv, fusion, nedskärning eller fission.
En inventering kan minimera kostnader och produktivitetsproblem som uppstår genom organisatorisk förändring.

HUMAN CAPITAL INVENTORY
Human Capital Inventory analyserar flödet av människor in, genom och ut ur en organisation.
Analysen ger information om risker och möjligheter gällande kompetensförsörjning på kort och medellång sikt.

En Due Diligence är en företagsbesiktning och arbetsprocess för att genomlysa ett företags styrkor och svagheter.
Det kan finnas fler orsaker till att  genomföra en Due Diligence.

  • Inför ett köp, förvärv eller fusion av en affärsverksamhet
  • Inför försäljning av en verksamhet
  • Inför en expansion för att kunna styra och allokera ekonomiska och personella resurser
  • Inför effektivisering och rationalisering av ett bolags ekonomiska och personella resurser

En Due Diligence kan bestå av:

  • Kommersiella parametrar såsom affärsutveckling, marknadsanalys, synergieffekter och prognoser
  • Finansiella parametrar såsom genomlysning av balans- och resultaträkning, kassaflöden, koncernbidrag, skatt och finansiella nyckeltal
  • Legala strukturer, avtal, kontrakt, tvister, patent
  • Teknisk besiktning,  miljöaspekter, CSR, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, riskområden, åtgärdsplaner
  • Human Capital parametrar, inventering av personalens kompetens och bidrag till verksamheten
  • Genomförande och interaktions- och implementeringsförfarande

HUMANKAPITAL I BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGEN
Det är ett faktum att personalkostnader åskådliggörs dåligt i balans- och resultaträkningen.
I alla företag är hushållning av mänskliga resurser central.
Trots detta iordningställs sällan beslutsunderlag i form av kalkyler vid exempelvis rekrytering, utbildning, allokering, avveckling eller vid investeringar i arbetsmiljö.