Mötesmetodik

 • Kalla till mötet i god tid
 • Bifoga relevant information
 • Ha ett tydligt syfte med mötet
 • Håll ner antal punkter om möjligt,  för att undvika överinformation
 • Sätt tydliga tidsramar för mötet, start, genomförande, avslut
 • Är relevanta deltagare kallade och närvarande på mötet?
 • Är det några deltagare som inte ska/behöver vara närvarande?
 • Tydlig rollfördelning på mötet
 • Ta anteckningar om vad beslutades/informerades/diskuterades på mötet
 • Summera alla beslut
 • Nästa steg/möte
 • Vem gör vad när?
 • Uppnåddes syftet med mötet?
 • Hölls tidsramarna?
 • Var alla delaktiga och bidrog?
 • Vad det något som inte fungerade?
 • Vad kan göras bättre nästa gång?

Typer av möten och mötespunkter

 • Informationsmöte / Informationspunkt
 • Diskussionsmöte / Diskussionspunkt
 • Avstämningsmöten / Avstämningspunkt
 • Arbetsmöten
 • Förhandlingsmöte/ Förhandlingspunkt
 • Brainstormningsmöte / Brainstormningspunkt
 • Beslutsmöte / Beslutspunkt

Informationsmöten

 • Syftet är att förmedla information
 • Ge tid till reflektion och frågor
 • Håll nere antalet punkter till några få
 • Leverera ett tydligt budskap anpassat till mottagaren
 • Komplettera muntlig information med skriftlig

Beslutsmöten

 • Informera i förväg
 • Berätta vad som ska beslutas och hur det kommer att gå till
 • Stäm av att alla godkänner beslutsprocessen
 • Skriv upp vad som blev beslutat

Avstämningsmöten

 • Följ upp nuläge och ta snabba beslut om det fortsatta arbetet
 • Fokusera på lägesrapporter inte diskussion
 • Exempelvis grönt=går enligt plan, gult=osäkert, rött=kommer inte vara klart enligt plan
 • Parkera sidodiskussioner

Arbetsmöten

 • Syftet är att nå ett resultat under själva mötestiden.
 • Exempel på arbetsmöten kan vara problemanalys, kartläggning av nuläge eller framtida planer.
 • Tydliggöra vad som skall åstadkommas under mötet.
 • Skapa delaktighet för att nå resultat, en tydlig rollfördelning underlättar.
 • Skapa utrymme för kreativitet.
 • Låt alla komma till tals utan att kritisera

Brainstormingmöten

 • Syfte att skapa kreativa förslag och lösningar för ett specifikt ändamål
 • Sätt ramar för vad som ska brainstormas kring
 • Kritisera inte
 • Använd exempelvis post it lappar
 • Utvärdera
 • Rangordna
 • Dokumentera