Projektekonomi

Bidragskalkylering

 • Ett projekt är en investering som skall bidra till en verksamhets utveckling och lönsamhet
 • Ett internt projekt skall hela nyttan hämtas hem inom den egna organisationen
 • Ett projekt som utförs åt externa skall vara lönsamt får båda parter
 • Skilj på direkta kostnader och indirekta kostnader
 • Skilj på projektkostnader och produktkostnader
 • Bidragskalkylera
 • Vilka särkostnader uppstår?
 • Vilka samkostnader är redan tagna?
 • Vilka särintäkter uppstår?
 • Välj det alternativ som ger det största täckningsbidraget
 • Särintäkt -särkostnad = täckningsbidrag
 • Det finns alltid ett visst mått av osäkerhet i kalkylering såsom förändring av räntor, timkostnader, förseningar

Crashing i händelse av tidsbrist

 • I det fall den kritiska tidslinjen är för lång och det därför inte går att genomföra projektet, kan man korta ner varaktigheten hos några aktiviteter
 • Detta kallas för crashing
 • Identifiera vilka aktiviteter på den kritiska linjen som kostar minst att korta ned