Att göra rätt från början

Det är resursbesparande att undvika och förebygga och misstag än att åtgärda fel.
Således är riskhantering och förebyggande kvalitetsarbete befogat och helt nödvändigt.

Riskhantering

 • riskhantering består av
 • riskidentifiering av potentiella möjliga riskhändelser
 • riskvärdering
 • riskåtgärdsplanering
 • och riskbemötande

Riskidentifiering

 • vilka riskhändelser kan inträffa?
 • definitionen av en riskhändelse är att den har en negativ påverkan på projektmålet
 • riskhantering är en förebyggande metod för att identifiera och hantera inre och yttre hot mot ett projekts framgång
 • swot-analysen är ett utmärkt första steg för riskidentifiering
 • skapa en plan som eliminerar eller minimerar effekten av svagheter och hot
 • de hot och svagheter som inte kan elimineras skall föras in i en riskhändelselista som uppdateras under projektets gång.
 • skilj på riskanalys och nulägesanalys

Exempel på risker

 • tekniska risker
 • konstruktionsfel
 • övergripande otydlighet
 • låg kvalitet på projektplan
 • svag ledning av projektgruppen
 • projektledningskultur
 • dåligt definierade roller och ansvarsområden
 • kompetensbrist i projektgruppen
 • resursbrist, tid och finansiering
 • resurskonflikter mellan linje-och projektorganisation
 • brist på prioriteringar
 • externa risker, lagar regler, ägarbyte, internationella risker, väder

Riskvärdering
Miniriskmetoden

 • utvärdering av sannolikheten av att en riskhändelse skall inträffa
 • vilka konsekvenser en riskhändelse skulle få för projektet
 • en metod för att beräkna riskvärde är att multiplicera sannolikhet av att något skall inträffa med bedömd konsekvens
 • projektägaren har det slutliga ansvaret baserat på resultatet

Riskvärdering
Maxiriskmetoden

 • en komplettering av miniriskmetoden där man brutit ner konsekvensen på tre olika parametrar
 • kvalitet = Q
 • kalendertid = T
 • Resurs = R
 • fördelen med maxiriskmetoden är att den ger en bra bild över vilka delar av projektet som har högst risknivå

Riskåtgärdsplanering

 • upprätta en handlingsplan och strategier för att förebygga och och minimera konsekvensen av att en riskhändelse inträffar
 • skapa en beredskapsreserv
 • tänk på att åtgärder kostar pengar
 • se till att det finns en marginal budgeten för detta

Strategi för riskåtgärder

 • undvika risker – ändringar i planering
 • minska risker, åtgärder som minskar riskens sannolikhet/konsekvens
 • förflytta risk till tredje part, exempelvis försäkringsbolag
 • acceptera risk