En modell inom grupputveckling som har fått stort genomslag är FIRO.
En teori om grundläggande mellanmänskliga relationer, skapad av den amerikanske psykologen Will Schutz.

  • FIRO beskriver en grupps utveckling från bildande till en väl fungerande enhet.
  • Tillhörighetsfas är det första stadiet i en nybildad grupps utveckling. Nya relationer skall etableras och vi skall göra oss hemmastadda i en ny situation i en ny miljö. Vill och får jag tillhöra den här gruppen?
  • Rollsökningsfas. Ledarskap, organisation och målsättning synas och ifrågasätts. Varför är vi här? Vilken är min roll i gruppen? Vad kan jag få ut av gruppen och vad kan jag bidra med? Vill jag lägga min energi på det här projektet?
  • Samhörighetsfas .Nu fungerar gruppen och medlemmarna kan ägna energi åt gemensamma mål. Trygghet och tillit infinner sig. Gruppen – och deltagarna – har mognat och har uppnått en god samspelsförmåga. Gruppens medlemmar förstår att de är ömsesidigt beroende av varandra. Gruppen löser uppgifter och problem allteftersom. Gruppen är flexibel i roller, ledarskap, struktur och organisering. Resultatet är viktigare än fastlåsta principer. Det är det här som brukar kallas laganda.
    FIRO
  • FIRO-fundamental Interpersonal Relations Orientation, teori om grundläggande mellanmänskliga relationer, skapad av den amerikanske psykologen Will Schutz
  • Utbildning Grupp och ledare bygger bland annat på FIRO
  • UGL är en kvalitetssäkrad ledarskapsutbildning och en mycket populär kurs inom näringslivet och offentlig förvaltning