Kvalitetsstyrning

 • kvalitetsstyrning består av kvalitetsplanering, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning
 • kvaliteten fastställs alltid av slutanvändarna och kunden
 • formuleringarna i kravspecifikationen är underordnade förväntningarna
 • det är viktig att kontinuerligt informera alla intressenter om utvecklingen så att alla har samma uppfattning om progression och mål
 • kvalitetsstyrning i agila projekt sker genom täta delleveranser till kund

Kvalitetsplanering

 • kvalitetetskraven är styrd av projektägaren
 • kvalitetsutfallet hör tätt i hop med tillgänglig tid och de resurser som står till förfogande
 • i projekttriangeln nedan speglas förhållandet mellan knappa resurser som kalendertid och resurser kvalitetsutfallet
 • högre kvalitetskrav symboliseras i projekttriangeln av att toppen höjs
 • att detta är en  förenklad förklaring är uppenbart men ger ändå en idé om förhållandena mellan de olika parametrarna
 • tanken är att ökad kalendertid och resurser ska få ökad kvalitet
 • det omvända gäller förstås också, resursbrist och tidsbrist minskar kvalitén

projektriangel