Projektledning

 • Alla projekt kan ses som verktyg för att leverera tydliga verksamhets-och affärsmål
 • Projekt är en arbetsform med starkt resultatfokus
 • Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat
 • Projekt skall ha tydliga mål, tydliga beställare, tillgång till resurser och stöd av organisationen
 • Projekt skall ha en tydlig start och ett tydlig slut
 • För att lyckas med projekt krävs mer än bara en kompetent projektledare
 • Projektledning är ett lagspel

Ledningens ansvar

 • Starta, följa upp och avsluta projektet
 • Säkerställa att projektet är i linje med verksamhetsmålen
 • Tilldela resurser
 • Övervaka och hantera organisationens affärsmöjligheter och risker
 • Ställa krav på projektledaren

Projektledarens ansvar

 • Ansvara för att projektmålet uppnås
 • Leda projektgruppen
 • Delegera arbetsuppgifter
 • Följa upp delegerade arbetsuppgifter
 • Hantera möjligheter och risk inom projektet
 • Rapportering

Projektgruppens ansvar

 • Utföra och genomföra tilldelade delegerade arbetsuppgifter
 • Säkerställa kvalitet
 • Följa rutiner, överenskommelser
 • Föreslå lösningar och förbättringar
 • Kvalitetssäkra
 • Rapportera

Projektets faser

 • Förstudie
 • Planering -plan för genomförande
 • Genomförande
 • Avslut och utvärdering och avveckling
 • Effekthemtagning och avstämning mot effektmålet